Ancient Rome
 

 

Apollo of Veii

Rome The Apollo of Veii.